Julutem nënshkruarnë përtë shtuar një shembull të re