sessreg

menaxhuar utmp / wtmp shënimet për jo-init klientët

kopje
1
0
sessreg -d -l $DISPLAY -x /etc/X11/xdm/Xservers $USER

burim | detajet |

kopje
0
0
sessreg -a -l $DISPLAY -x /etc/X11/xdm/Xservers $USER

burim | detajet |