seq

shkruar një sekuencë të numrave

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL