scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

  usage: scp [-1246BCpqrv] [-c cipher] [-F ssh_config] [-i identity_file]
      [-l limit] [-o ssh_option] [-P port] [-S program]
      [[user@]host1:]file1 ... [[user@]host2:]file2