scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
18
0
scp -c blowfish some_file your_username@server.com:~

8 vite, 9 muaj ago examplenow 1 | detajet |

Opcionet:

  • scp -cscp
    Zgjedh shifrën për t'u përdorur për encrypting e transferimit të të dhënave. Ky opsion është kaluar direkt në SSH (1).