scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
90
18
scp -P 5533 user@myserver.com:/home/user/myfile.txt .

detajet |

Opcionet:

  • scp -Pscp
    Specifikon port për të lidhur në host në distancë. Vini re se ky opsion është shkruar me një P kapitale sepse-p është e rezervuar tashmë për ruajtjen e herë dhe mënyrat e dosjes në RCP (1).