scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
29
1
scp -c blowfish myfile.txt user@myserver.com:~

detajet |

Opcionet:

  • scp -cscp
    Zgjedh shifrën për t'u përdorur për encrypting e transferimit të të dhënave. Ky opsion është kaluar direkt në SSH (1).