scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
165
24
scp myfile.txt user@myserver.com:/tmp/mydir

detajet |