scp

kopje të sigurt (të largët kopje programi skedar)

kopje
363
46
scp user1@myserver1.com:/tmp/myfile.txt user2@myserver2.com:/tmp/dir/myfile.txt

detajet |

kopje
13
0
scp *.txt user@myserver.com:/home/user

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
21
1
scp id_rsa.pub user@192.168.1.15:~/.ssh/authorized_keys

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
119
18
scp -r mydir user@myserver.com:/tmp/remotedir

detajet |

kopje
94
15
scp username@myserver.com:myfile.txt /tmp/mydir

detajet |

kopje
90
18
scp -P 5533 user@myserver.com:/home/user/myfile.txt .

detajet |

kopje
57
9
scp -c blowfish -C myfile.txt user@myserver.com:~

detajet |

kopje
41
8
scp user@myserver.com:~/\{myfile1.txt,myfile2.txt\} .

detajet |

kopje
29
1
scp -c blowfish myfile.txt user@myserver.com:~

detajet |

kopje
24
0
scp your_username@server.com:foobar.txt /some/local/directory

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
121
25
scp -l 50 user@myserver.com:/home/user/* .

detajet |

kopje
18
0
scp -c blowfish some_file your_username@server.com:~

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
165
24
scp myfile.txt user@myserver.com:/tmp/mydir

detajet |

kopje
16
0
scp -B /etc/hosts bob@10.0.1.15:/etc/hosts

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
15
0
scp document.pdf bob@192.168.1.4:

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
17
-1
scp -r john@172.18.1.5:~/music music

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |