s_time

SSL / TLS kohën e zbatimit të programit

kopje
0
0
openssl s_time -connect servername:443 -www / -CApath yourdir -CAfile yourfile.pem -cipher commoncipher [-ssl3]

burim | detajet |