run-parts

drejtuar Scripts apo programe në një directory

kopje
0
0
run-parts --list --regex '^p.*d$' /etc

burim | detajet |