rstart

një zbatim mostër e një klienti Fillimi Remote

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL