rletopnm

kthyer një Raster Utah fotografi Tools RLE imazhin në një file imazh PNM.

kopje
0
0
rletopnm --alphaout=dartalpha.pgm dart.rle >dart.ppm

burim | detajet |

kopje
0
0
rletopnm --verbose lenna.rle >lenna.ppm

burim | detajet |

kopje
0
0
rletopnm --headerdump file.rle

burim | detajet |