readprofile

një mjet për të lexuar profilizimin informacion kernel

kopje
2
0
sudo readprofile -M 20

burim | detajet |

Opcionet: