readprofile

një mjet për të lexuar profilizimin informacion kernel

kopje
0
0
readprofile | sort -nr +2 | head -20

burim | detajet |