readprofile

një mjet për të lexuar profilizimin informacion kernel

kopje
2
0
sudo readprofile -M 20

burim | detajet |

kopje
1
0
readprofile | grep _ext2

burim | detajet |

kopje
0
0
readprofile | sort -nr | less

burim | detajet |

kopje
0
0
readprofile | sort -nr +2 | head -20

burim | detajet |

kopje
0
0
readprofile -p ~/profile.freeze -m /zImage.map.gz

burim | detajet |

kopje
0
0
readprofile -av | less

burim | detajet |