prove

Run testet përmes një parzmore TAP.

kopje
1
0
prove -v t/mytest.t :: --url http://example.com

burim | detajet |

Opcionet: