ppmtojpeg

PNM image konvertohet në një imazh ("JPEG") JFIF

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL