port

sistemin e kujtesës, kernel kujtesës dhe të sistemit të porteve

kopje
0
0
mknod -m 660 /dev/port c 1 4

burim | detajet |