pod2latex

dokumentacionit të konvertohet në formatin pod latex

kopje
2
0
pod2latex -full -sections 'DESCRIPTION|NAME' SomeDir

burim | detajet |

kopje
1
0
pod2latex -out mytex.tex *.pod

burim | detajet |

kopje
0
0
pod2latex *.pm

burim | detajet |

kopje
0
0
pod2latex -prefile h.tex -postfile t.tex my.pod

burim | detajet |