pkcs8

PKCS # 8 formatin private mjet kryesor të konvertimit

kopje
4
0
openssl pkcs8 -in key.pem -topk8 -out enckey.pem -v1 PBE-SHA1-3DES

burim | detajet |