pbmmask

të krijojë një bitmap maskë nga një bitmap rregullt

kopje
0
0
pbmmask obj > objmask

burim | detajet |

kopje
0
0
ppmtopgm obj.ppm | pgmtopbm -threshold | pbmmask > objmask.pbm

burim | detajet |