patch

aplikoni një fotografi ndrysh në një origjinal

kopje
1
0
| patch -d /usr/src/local/blurfl

burim | detajet |

Opcionet: