orbd

Kërkesa Object broker Daemon orbd është përdorur për të mundësuar klientëve për të gjetur mënyrë transparente dhe të kërkoj objekteve të vazhdueshme në serverët në mjedis CORBA. Shih gjithashtu: Shërbimi Emërtimi

kopje
0
0
start orbd -ORBInitialPort 1050

burim | detajet |