null

lavaman të dhënave

kopje
2
0
chown root:root /dev/null /dev/zero

burim | detajet |