null

lavaman të dhënave

kopje
2
0
chown root:root /dev/null /dev/zero

burim | detajet |

kopje
1
0
mknod -m 666 /dev/null c 1 3

burim | detajet |