nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
10
0
nmap -sS -O scanme.nmap.org/24

burim | detajet |

Opcionet: