nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
2
0
nmap --script "default,safe". It loads all scripts that are in the

burim | detajet |

Opcionet: