nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
1
0
nmap scanme.nmap.org 192.168.0.0/8 10.0.0,1,3-7.-

burim | detajet |