nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
13
1
nmap -PN -p80 -oX logs/pb-port80scan.xml -oG logs/pb-port80scan.gnmap 216.163.128.20/20

detajet |

Opcionet:

  • nmap -pnmap
    <port ranges>: Vetëm scan specifikuar Ex portet:-P22;-p1-65535;-P U: 53.111.137, T :21-25, 80,139,8080
  • nmap -PN, nmap --
    kaloni zbulim host