nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
29
11
nmap -sV -p 22,53,110,143,4564 198.116.0-255.1-127

detajet |

Opcionet:

  • nmap -sVnmap
    -Sv: portet e hapura hetim për të përcaktuar të shërbimit / version info
  • nmap -pnmap
    <port ranges>: Vetëm scan specifikuar Ex portet:-P22;-p1-65535;-P U: 53.111.137, T :21-25, 80,139,8080