nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
19
2
nmap -sS -O scanme.nmap.org/24

detajet |

Opcionet: