ncat

Lidh dhe përcjellëse bazat

kopje
3
0
ncat --proxy socks4host --proxy-type socks4 --proxy-auth user smtphost 25

burim | detajet |

Opcionet:

  • ncat --proxy
    <addr[:port]> Specifiko adresën e mori me prokurë nëpërmjet