ncat

Lidh dhe përcjellëse bazat

kopje
0
0
ncat --exec "/bin/bash" --max-conns 3 --allow 192.168.0.0/24 -l 8081

burim | detajet |

Opcionet: