ncat

Lidh dhe përcjellëse bazat

kopje
34
0
ncat --sh-exec "ncat example.org 80" -l 8080

burim | detajet |

kopje
3
0
ncat --proxy socks4host --proxy-type socks4 --proxy-auth user smtphost 25

burim | detajet |

kopje
2
0
ncat -l --proxy-type http localhost 8888

burim | detajet |

kopje
1
0
ncat -l 8080

burim | detajet |

kopje
0
0
HOST1$ ncat -l 9899 <inputfile

burim | detajet |

kopje
0
0
HOST2$ ncat HOST1 9899 <inputfile

burim | detajet |

kopje
0
0
ncat example.org 8080

burim | detajet |

kopje
0
0
ncat --exec "/bin/bash" --max-conns 3 --allow 192.168.0.0/24 -l 8081

burim | detajet |

kopje
0
0
HOST2$ ncat HOST1 9899 >outputfile

burim | detajet |

kopje
1
0
ncat --exec "/bin/bash" -l 8081

burim | detajet |

kopje
0
0
HOST1$ ncat -l 9899 >outputfile

burim | detajet |