nc

arbitrare TCP dhe lidhjet e UDP dhe dëgjon

kopje
30
0
nc -x10.2.3.4:8080 -Xconnect host.example.com 42

burim | detajet |

kopje
1
0
nc -l 1234

burim | detajet |

kopje
3
0
nc [-C] localhost 25 << EOF

burim | detajet |

kopje
3
0
nc 127.0.0.1 1234

burim | detajet |

kopje
2
0
echo "QUIT" | nc host.example.com 20-30

burim | detajet |

kopje
2
0
nc -p 31337 -w 5 host.example.com 42

burim | detajet |

kopje
1
0
nc -u host.example.com 53

burim | detajet |

kopje
1
0
nc -s 10.1.2.3 host.example.com 42

burim | detajet |

kopje
10
0
nc -lU /var/tmp/dsocket

burim | detajet |

kopje
1
0
nc -l 1234 > filename.out

burim | detajet |

kopje
0
0
nc -z host.example.com 20-30

burim | detajet |

kopje
0
0
nc -x10.2.3.4:8080 -Xconnect -Pruser host.example.com 42

burim | detajet |

kopje
0
0
echo -n "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n" | nc host.example.com 80

burim | detajet |

kopje
0
0
nc host.example.com 1234 < filename.in

burim | detajet |