mysqlimport

një program të dhënat e importit

kopje
0
0
mysqlimport [options] db_name textfile1 [textfile2 ...]

burim | detajet |