mysqldump

një bazë të dhënash backup program

kopje
8
0
mysqldump --all-databases > all_databases.sql

burim | detajet |

Opcionet: