mysqldump

një bazë të dhënash backup program

kopje
26
0
mysqldump --xml -u root world City

burim | detajet |

kopje
15
0
mysqldump db_name > backup-file.sql

burim | detajet |

kopje
2
0
mysqldump [options] --all-databases

burim | detajet |

kopje
11
0
mysqldump [options] --databases db_name ...

burim | detajet |

kopje
10
0
mysqldump --all-databases --flush-logs --master-data=2

burim | detajet |

kopje
10
0
mysqldump [options] db_name [tbl_name ...]

burim | detajet |

kopje
8
0
mysqldump --all-databases > all_databases.sql

burim | detajet |

kopje
6
0
mysqldump --all-databases --single-transaction > all_databases.sql

burim | detajet |

kopje
3
0
mysqldump --all-databases --master-data=2 > all_databases.sql

burim | detajet |

kopje
13
0
mysqldump --opt db_name | mysql --host=remote_host -C db_name

burim | detajet |

kopje
2
0
mysqldump --master-data=2 --all-databases > dumpfile

burim | detajet |

kopje
1
0
mysqldump --databases db_name1 [db_name2 ...] > my_databases.sql

burim | detajet |