myisam_ftdump

ekran të plotë tekstin e informacionit Indeksi

kopje
2
0
myisam_ftdump mytexttable 1

burim | detajet |

kopje
0
0
myisam_ftdump /usr/local/mysql/data/test/mytexttable 1

burim | detajet |

kopje
0
0
myisam_ftdump -c mytexttable 1 | sort -r

burim | detajet |