mkfontdir

të krijuar një indeks font fotografi X në një directory

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL