mem

sistemin e kujtesës, kernel kujtesës dhe të sistemit të porteve

kopje
0
0
mknod -m 660 /dev/mem c 1 1

burim | detajet |