mem

sistemin e kujtesës, kernel kujtesës dhe të sistemit të porteve

kopje
0
0
chown root:mem /dev/port

burim | detajet |