mem

sistemin e kujtesës, kernel kujtesës dhe të sistemit të porteve

kopje
0
0
chown root:kmem /dev/mem

burim | detajet |