malloc

Alokimi dhe memorie të lirë dinamike

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL