logger

një ndërfaqe komandën shell të syslog (3) log sistem modul

kopje
0
0
logger -p local0.notice -t HOSTIDM -f /dev/idmc

burim | detajet |