kmem

sistemin e kujtesës, kernel kujtesës dhe të sistemit të porteve

kopje
1
0
chown root:kmem /dev/mem

burim | detajet |