kmem

sistemin e kujtesës, kernel kujtesës dhe të sistemit të porteve

kopje
3
0
mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2

burim | detajet |

kopje
1
0
chown root:kmem /dev/kmem

burim | detajet |

kopje
1
0
chown root:kmem /dev/mem

burim | detajet |