kill

dërgojë sinjal për një proces

kopje
12
2
kill -9 -1

detajet |

kopje
1
0
kill -9 -1

burim | detajet |

kopje
4
1
kill -USR1 1231

detajet |

kopje
3
0
kill -9 1234

detajet |

kopje
2
0
kill %1

detajet |

kopje
2
0
kill -kill 0

detajet |

kopje
0
0
kill 123 543 2341 3453

burim | detajet |

kopje
1
0
kill -HUP 123

detajet |

kopje
1
1
kill 1234

detajet |

kopje
1
0
kill 1234 5678

detajet |

kopje
5
3
kill `ps ax | grep firefox | grep -v grep | awk '{print $1}'`

detajet |

kopje
1
0
kill -l 11

burim | detajet |

kopje
1
1
kill -SIGKILL 371

detajet |

kopje
0
0
kill -L

burim | detajet |