iptables

mjet i administratës për IPv4 pako filtrimin dhe NAT

kopje
28
3
iptables -A INPUT -p tcp -s 123.123.123.123 -j REJECT --reject-with tcp-reset

detajet |